OWS-Ogólne Warunki Sprzedaży
 • jakpom1

  Jak mogę pomoc?

  ul. Poznańska 113,

  60-185 Skórzewo k. Poznania

  tel/fax 61 822 65 61

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

*

 

K

O

N

T

A

K

T

 

*

*

 

N

e

w

s

l

e

t

t

e

r

 

*

 

Ogólne Warunki Sprzedaży MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. (zwane dalej OWS)

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży są własnością MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą ul. Poznańska 113, 60-185 Skórzewo NIP :777 322 92 92

§ 1. Zawarcie umowy

1. Zamówienie kontrahenta może być złożone w jakiejkolwiek formie dozwolonej prawem, w tym w postaci elektronicznej/ telefonicznej/faxem.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych  OWS przez kontrahenta. W przypadku składania zamówień za pośrednictwem sklepów internetowych kontrahenta dodatkowo obowiązuje regulamin sklepu internetowego.

3. MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. nie odpowiada za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach, stronach internetowych oraz innych materiałach reklamowych otrzymanych lub uzyskanych przez kontrahenta. Wszelkie propozycje, porady i wskazania MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K kontrahent wykorzystuje na swoją wyłączną odpowiedzialność.

4. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia zamówienia lub z chwila faktycznej realizacji zamówienia  lub z chwilą faktycznej realizacji transakcji sprzedaży.

5. Treść umowy kształtują przepisy kodeksu cywilnego, o ile postanowienia umowy lub niniejszych OWS nie stanowią inaczej.

6. Kontrahent - wypełniając zamówienie wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji zamówienia danych w bazie sklepu Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Sprzedawca zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 7. Kontrahent - wypełniając zamówienie wyraża tym samym także zgodę na przesyłanie na wskazany przez niego adres e-mail przez Sprzedawcę ofert i informacji handlowych.  

§ 2. Zamówienia

1. Zamówienia składane do MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. przez kontrahentów dla wywołania określonych przepisami prawa skutków muszą być potwierdzone przez MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. Potwierdzenie złożenia zamówienia może nastąpić mailowo, faxem lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.

2. MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. zastrzega sobie termin siedmiu dni od złożenia zamówienia na potwierdzenie jego przyjęcia lub na jego odrzucenie. Po upływie tego terminu w przypadku braku przyjęcia zamówienie uważa się za odrzucone. MC MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. zastrzega sobie prawo do nieinformowania kontrahenta o przyczynach odrzucenia zamówienia.

§ 3. Realizacja zamówienia

1. MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. nie odpowiada za opóźnienie i zwłokę w realizacji umowy spowodowane okolicznościami siły wyższej, w szczególności strajkami, przeszkodami w transporcie, przerwami w dostawie mediów, opóźnionymi dostawami materiałów prawidłowo i terminowo zamówionymi u dostawców MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K.  

2. W przypadku konieczności zmiany terminu dostawy, co wpływa istotnie na koszty realizacji umowy MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. poinformuje o tym kontrahenta.

§ 4. Dostawa i odbiór towarów

1. Towary z magazynu są wydawane Kupującemu lub jego przewoźnikowi lub dostarczane do Kupującego na zlecenie Sprzedawcy z zachowaniem wymogów określonych z zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. których treść jest dostępna na stronie www.mcpolska.pl

2. Osoby odbierające towar w imieniu kontrahenta powinny posiadać odpowiednie upoważnienie w formie pisemnej, a ich dane osobowe muszą być uprzednio przekazane przez kontrahenta do wiadomości MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K.

3. Kontrahent ponosi wszystkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem towaru od momentu załadunku (przy zleconym transporcie) lub wydania towaru. MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K nie odpowiada za ubytki, utratę lub zniszczenie towarów powstałe w czasie transportu. MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K dołoży starań, aby dokonać cesji swoich uprawnień wobec przewoźnika w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

§ 5. Reklamacje

1. W momencie odbioru towarów lub w przypadku dostawy dokonanej przez firmę kurierską kontrahent zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem jakościowym i ilościowym. Brak zastrzeżeń przy odbiorze towaru uznawany jest za wykonanie umowy przez MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K.

2. W przypadku uszkodzonej lub ubytku przesyłki kontrahent zobowiązany jest sporządzić protokół  w obecności kuriera, w którym będzie ujęta data oraz godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez odbiorcę i przedstawiciela firmy kurierskiej) jest  podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko MCPOLSKA.PL SP. ZO.O. SP.K. (nie dotyczy to roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. przez odbiorcę nie później niż po upływie 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki). Reklamacje ilościowe nie mogą być zgłaszane po dokonaniu odbioru.

3. Kontrahent jest zobowiązany do zbadania towaru w chwili jego odebrania. Badanie obejmuje kompletność towaru oraz jego związanej z nim dokumentacji.

4.Towary stanowiące przedmiot transakcji mogą posiadać gwarancje producenta, jak również MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. może udzielić gwarancji.

5. Tryb reklamacji zawarty jest w dokumencie gwarancyjnym lub opisany jest w umowie. Jeśli wymienione dokumenty nie stanowią inaczej, zgłoszenie reklamacji musi nastąpić w ciągu 48 godzin od wykrycia wady. Zgłoszenie wady może nastąpić w siedzibie MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K., drogą mailową lub listem poleconym. Koszt dostarczenia i odbioru zareklamowanych towarów ponosi kontrahent.

6. Odpowiedzialność MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.

7. Wszelkie reklamacje pod rygorem nieważności powinny być składane w formie pisemnej.

8. MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. powiadomi Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.

9. Jeżeli MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. akceptuje reklamację, jest ona zobowiązana do wymiany tej partii towarów na wcześniejszych warunkach lub do stosownego upustu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i dokonania czynności po stronie Sprzedawcy - Kupujący nie ma prawa zgłaszać dalszych roszczeń z tytułu tej samej wady, a szczególnie domagać się dalszej rekompensaty, pokrycia utraconych zysków, itd. Zwrot lub sprzedaż towarów na rachunek Sprzedawcy może mieć miejsce za jego pisemną zgodą.

§ 6.Warunki płatności

1. O ile oferta lub potwierdzenie zamówienia nie stanowią inaczej płatność za zakupione towary następować będzie w terminie wskazanym w wystawionej przez MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. fakturze Vat. Płatność następować będzie w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K.  

2. Przeniesienie praw lub obowiązków kontrahenta w stosunku MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. na osobę trzecią, wymaga uprzedniej pisemnej zgody MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. - pod rygorem nieważności cesji.

§ 7. Zastrzeżenie i przeniesienie własności

1. Towary stanowiące przedmiot transakcji pozostają własnością MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. do czasu wykonania obowiązków płatniczych kontrahenta wobec MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. wynikających z danej transakcji.

2. Towary, które zostały wydane kontrahentowi MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. przed wykonaniem wszystkich obowiązków płatniczych wobec MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K.  nie mogą być przedmiotem obrotu jak również jakichkolwiek obciążeń lub ograniczonych praw rzeczowych – do momentu wykonania wszystkich obowiązków płatniczych.

§ 8. Wyłączenie odpowiedzialności

 Użytkowanie i konserwowanie towarów niezgodne z jego przeznaczeniem, wymogami eksploatacyjnymi, wskazówkami producenta lub wiedzą techniczną zwalnia MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. z odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa i niniejszej OWS.

§ 9. Zwrot towaru

1. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem bezwzględnie obowiązującymi, kontrahentowi nie przysługuje prawo zwrotu towarów.

2. W przypadku zwrotu towarów muszą spełnione być następujące warunki: - towar nie może być używany,

- towar musi być zapakowany w opakowanie fabryczne (noszące jedynie ślady otwarcia towaru),

- wszystkie dokumenty przekazane kontrahentowi muszą być zwrócone (w tym dowód zakupu),

- kontrahent musi wskazać rachunek bankowy dla zwrotu ceny pomniejszonej o koszty MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. związane ze zwrotem.

3. MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K dokona zwrotu na rzecz kontrahenta ceny sprzedaży za zwrócony towar w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania dokonania zwrotu.

§ 10. Stosowanie postanowień OWS

1. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich transakcji zawieranych w ramach przedsiębiorstwa  MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. W przypadku, gdy przepisy bezwzględnie obowiązujące wykluczają stosowanie przepisów OWS w stosunku do określonej grupy kontrahentów lub określonej grupy towarów – stosuje się przepisy bezwzględnie obowiązujące.

2. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którekolwiek z postanowień OWS okaże się całkowicie lub częściowo nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych zapisów OWS.

3. Powołane w treści warunków nazwy punktów i paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji umowy.

4. MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. ma prawo zmiany OWS poprzez w szczególności wprowadzenie dodatkowych warunków sprzedaży dla niektórych towarów wynikające z wymagań narzucanych przez producentów tych towarów. MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K.  poinformuje Klienta o zmianie OWS w terminie 30 dni od zmiany OWS. Klient ma prawo przedstawić MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. w formie pisemnej - pod rygorem nieważności - brak zgody na zmianę OWS.W przypadku niezgłoszenia braku zgody w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, iż Klient zmianę zaakceptował. Brak zgody Klienta na zmianę OWS stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez MCPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP.K. bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz innych ustaw.

6. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na mocy OWS lub w związku z nimi będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Lokalizacja

 • ul. Poznańska 113
  60-185 Skórzewo k/Poznania

Kontakt

 • 61 822 65 61
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.